تمامی مباحث آموزشی ومانور های عملیاتی در این دسته قرار میگیرند