شرکت ابداع گران ایمن اطفاء مفتخر است که عاملیت فروش تجهیزات RESQES-سیستم واترمیسAFT-و پمپهای اتش نشانی TIHASU را در شرکت ایمن پخش ماهان دارد