دستگاه پودر پركن٣٥٠كيلويي

/
دستگاه تخليه و پر كن ٣٥٠ كيلويياين دستگاه در كارگاه هاى شارژ و…

توليد گيره پنوماتيك كارگاه شارژ

/
گيره پنوماتيكگيره پنوماتيك وسيله اى مناسب و نياز اصلى و اوليه…

بازديد مديرعامل و مديران ارشد سازمان

/
بلزديد مدير عامل محترم سازمان آتش نشانى  جناب مهندس داورى و ه…