بازديد مديرعامل و مديران ارشد سازمان

/
بلزديد مدير عامل محترم سازمان آتش نشانى  جناب مهندس داورى و ه…